Die eerste skool op Ashton is gedurende 1910 gebou. Die gebou was naby Ashton-spoorwegstasie geleë en is vandag in die besit van Langeberg & Ashton Foods (Pty) Ltd. Die inskrywing van die skool het bestaan uit 16 leerlinge en me. M Botha was die eerste onderwyseres. As gevolg van die uitbreiding van Ashton, het leerlinggetalle toegeneem en moes addisionale klaskamerruimte gevind word. `n Lokaal langs die Spoorweghotel en `n lokaal van die destydse Langebergfabriek is in klaskamers omskep.

Die feit dat leerlinggetalle steeds toegeneem het, het die noodsaaklikheid van die nuwe skoolkompleks beklemtoon.

Na verskeie vertoë, is goedkeuring deur die Onderwysdepartement verleen dat `n nuwe perseel en skoolkompleks daargestel kan word. Op 11 Februarie 1946 is die beplanningsfase begin en op 5 April 1947 is die nodige dokumentasie onderteken. In 1949 is die fondamente van die skool begin grawe en op 23 Januarie 1950 is die huidige skool betrek.

Op 11 Februarie 1950, om 10:00, is die skoolkompleks formeel ingewy. Mnr IJ du Plessis, eerste skoolhoof van die nuwe skool, het as seremoniemeester opgetree.

Die personeel verbonde aan die skool op daardie spesifieke dag was as volg:

  • Mnr IJ du Plessis
  • Mnr S de Koker
  • Me L Auret

Gedurende 1958 het die skoolgetalle gestaan op 158 leerlinge en daar was toe vyf personeellede verbonde aan die skool. Die leerlinggetalle het egter baie gewissel en was die hoogste inskrywing 175 en die laagste 92 oor die betrokke tydperk.

In 1990, weens rassionalisering deur die Onderwysdepartement, het die leerkragte afgeneem. Hierdie gebeurtenis sou beteken dat klasse gekombineer moes word. Omdat die kombinering van klasse nie as wesenlik beskou is nie, het mnr L Stemmet aan die skoolkomitee `n aanbeveling gedoen dat die Departement genader moes word om te verneem of leerkragte uit privaat fondse nie in diens geneem kan word nie. Dit was die eerste voorloper van die ex-model C-skole en was Laerskool Ashton die baanbreker op hierdie gebied. Ons was dus die eerste staatskool wat toestemming verkry het om privaat onderwysers in diens te kon neem in die hele onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika. Die eerste onderwyseres in só `n betrekking was Mev Marianna Kriel. Mev Kriel het in 2018 eers as nasorgonderwyseres by Laerskool Ashton afgetree!