GR 4-7

Ons doel in die Intermediêre en Senior Fase is om ons leerders te ontwikkel as totale mens op akademiese, sowel as kulturele en sportgebied.  Dit is vir ons belangrik om ook die fokus te skuif na die aanvaarding van verantwoordelikhede vir hul optredes, asook om hul bewus te maak van die toepassing van waardes wat uitgeleef moet word.  Elke leerder word aangespoor om op hul vlak en intelligensievermoë te presteer en te ontwikkel. Ons het ‘n persoonlike verhouding met elke leerder en bied aan hulle die nodige ondersteuning op verskeie vlakke.

Kwaliteitonderrig is vir ons baie belangrik en daarom kan ons ons vereenselwig met die leuse van skool: KENNIS IS KRAG. Ons is die skooltjie met die groot hart en daarom is elke leerder ‘n wenner.

LSA_extra_4

VAKKE

Die volgende vakke word aangebied:

 • Wiskunde
 • Afrikaans (Huistaal)
 • Engels (Eerste Addisionele Taal)
 • Lewensvaardighede (PSW, Kuns en Kultuur, LO – Slegs Graad 4–6)
 • Sosiale Wetenskappe
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie (Slegs Graad 4–6)
 • Natuurwetenskappe (Slegs Graad 7)
 • Tegnologie (Slegs Graad 7)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW – Slegs Graad 7)
 • Lewensoriëntering (Slegs Graad 7)
 • Kuns en Kultuur (Slegs Graad 7)

 

Vakonderrig vind in die Intermediêre en Senior fase plaas.

 

ASSESSERING

Eksamen word geskryf deur leerders vanaf Gr 4 tot Gr 7. Die doel van die eksamen is om die leerders die nodige blootstelling te gee aan eksamenprosedures sowel as om vir hulle die nodige vaardighede aan te leer.

 

Ouers (en leerders) ontvang aan die begin van elke kwartaal `n assesseringsplan wat al die assesseringstake en –datums van die kwartaal insluit. Ouers ontvang ook die eksamen- of toetsrooster vroegtydig voor die betrokke toetsreeks/eksamen.

 

RAPPORTERING EN SLAAGVEREISTES

Rapportering  is  ‘n  proses  waarvolgens  leerderprestasie  aan  leerders,  ouers,  skole  en  ander  rolspelers gekommunikeer word. Daar kan op verskeie maniere oor leerderprestasie verslag gelewer word. Dit sluit in rapporte, ouervergaderings,  skoolbesoekdae,  intervensiegesprekke, telefoonoproepe,  briewe, klas- of skoolnuusbriewe, ensovoorts. Onderwysers in alle grade lewer in persentasies verslag oor die vak. Sewe bevoegdheidsvlakke vir elke vak in Graad 4-7 word gebruik. Die verskillende vlakke met die ooreenstemmende persentasies word in onderstaande tabel aangedui:

Akademie Top 5 - Kwartaal 3 (Afwesig: Daniël Mellet)

Kodes en persentasies vir optekening en rapportering:

Prestasies Beskrywing van vaardigheid Persentasie
7 Uitmuntende prestasie 80 – 100
6 Verdienstelike prestasie 70 – 79
5 Beduidende prestasie 60 – 69
4 Voldoende prestasie 50 – 59
3 Matige prestasie 40 – 49
2 Basiese prestasie 30 – 39
1 Ontoereikende prestasie 0 – 29

ALGEMEEN

Huiswerk:

Huiswerk vorm `n baie belangrike deel van vaslegging en is daarom baie belangrik dat dit daagliks voltooi word. Dit vorm `n integrale deel van die kind se kennis en ontwikkeling.

 

Belangrikheid van u as ouer:

U as ouer is in `n vennootskap met ons as opvoeders om u kind tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. dit is noodsaaklik dat u altyd positief oor u kind, die skool en die personeel sal wees. U moet altyd die vrymoedigheid hê om enige  aangeleentheid met ons te bespreek.

 

Intervensie en kommunikasie:

Intervensie vind deurlopend plaas.

Ouers word aan die einde van elke kwartaal ingelig indien intervensie by betrokke leerder nodig is. Agterstande word deurlopend aangespreek en die nodige opvolgwerk word gedoen om leerders te help waar nodig. Goeie kommunikasie tussen leerder, onderwyser en ouer is noodsaaklik sodat ons elke kind se vordering kan monitor. Indien nodig, word kundige hulp ook ingespan.

 

Arbeidsterapie:

Mev Annaleen Cilliers (Arbeidsterapeut) is vanaf 2019 werksaam by Laerskool Ashton.

 • Sy besoek die skool vir terapie asook om individuele leerders te evalueer. Die koste hieraan verbonde word privaat deur die ouers betaal.

 • Sy bied weekliks sessies in klein groepies aan vir Graad R-leerders wat nog inoefening met fyn motoriese vaardighede benodig.

Mev Cilliers is van baie groot waarde vir ons intervensie-proses by die skool. Sy bedien ook die personeel met baie goeie raad en bystand en voeg beslis waarde toe tot die opvoedingsproses!

 

Nasorg:

`n Puik nasorgprogram word deur Me Maruschka Rheeder aangebied.

Kontak 023 615 1370 of e-pos (nasorg@laerskoolashton.co.za) vir verdere inligting.

 

Rekenaargeletterdheid:

Daar is weekliks is rekenaarperiode vir Graad 1- tot 7-leerders geallokeer waartydens die leerders basiese rekenaarvaardighede aangeleer word.